Priser og betalingsbetingelser

Gjeldende priser fra august 2020, pr semester. All betaling skjer med kort

Medlemskontingent kr 275 pr år (administasjonsavgift vil komme i tillegg)

 

Turn og dans breddepartier

Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 45 til 60 minutter er kr 990
Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 75 til 95 minutter kr 1 275
For dansere som går på breddepartier og som ønsker å få mer trening og kanskje etterhvert være med konkurransegruppen har vi 2.dags trening for nye dansere til kr 525

Konkurranse dans

Konkurranseparti to dager (tilsammen 3 timer i uken) kr 1 975
konkurranseparti tre dager (tilsammen 4,5 timer i uken) kr 2 925
Konkurransedans fire dager (tilsammen 6 timer i uken) kr 3 575
Konkurransedans fire dager inkl slow 45 min (tilsammen 13,5 timer i uken) kr 500

Treningsavgift for privattimer i dans med koreografi kr 275 for 30 minutter

Alle konkurranseutøvere må betale lisens til de aktuelle forbund for å delta i konkurranser.

 

Cheerleading

Cheer 10-11 år Gystadmarka 2 dager kr 2600 kr 
Cheer 12-15 år Gystadmarka 2(3) dager kr 3000 kr 
Cheer 7-9 år Gystadmarka 1 dag kr 1 300 kr (1,5 timer pr. uke)
Cheer 7-9 år Bakke/Vesong 2 dager kr 2 600 kr 
Cheer 10-11 år Bakke/Vesong 2 dager kr 2 600 kr

 

I tillegg kommer det noen kostnader vedr

Leie av cheerdrakt: 650kr 
Kjøp av cheersko mellom 600 - 1000 kr.
Konkurranselisens (gjelder Juniorklassen): 450 kr
Lisens (gjelder Mini-& PeeWee) 125 kr 

Deltageravgift til konkurranser og oppvisninger varierer mellom 200-350 kr (det er ca to konkurranser/oppvisninger i halvåret)

 

Betalingsbetingelser

All betaling må skje før oppstart til forfall. Ubetalte fakturaer vil oversendes til inkassobyrå for innkreving. Dersom en utøver er påmeldt og ikke gir beskjed om at plassen ikke skal benyttes må hele treningsavgiften betales.
Beskjeden skal gis skriftlig via epost. Fra og med tredje gang må treningsavgiften betales i sin helhet. Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller. Våre aktiviteter vil bli bli kansellert og informasjon om kansellering gis på epost, men finnes også i vår kalender her på nettsidene.

Medlemskontingenten refunderes ikke.

Betingelser for medlemskontingent og treningsavgifter

1. Virkeområde
Gjeldende medlemskontingenter for Ullensaker gym og turn fremkommer av info på Ullensaker gym og turn`s nettisde og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

2. Priser og betalingsvilkår
Gjeldende medlemskontingenter for Ullensaker gym og turn fremkommer av info på Ullensaker gym og turn`s nettisde og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata
Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter
Den som er registrert som medlem/kunde hos Ullensaker gym og turn, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskap
Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende kalender år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Ullensaker gym og turn med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Ullensaker gym og turn innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode. Utmelding skjer skriftlig til administrasjonen i Ullensaker gym og turn (post@ullensakergymogturn.no)

6. Reklamasjon
Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Ullensaker gym og turn etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Ullensaker gym og turn. Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmetogså velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7.Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene
Ullensaker gym og turn forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

9. Oppstart og varighet
Vi legger ut informasjon om oppstart på vår facebookside og her på hjemmesiden vår.
Konkurransepartier har lengre sesong enn breddepartiene. Det er trening i høst- og vinterferie for konkurransepartiene, men ikke for breddpartiene

10.Avvik
Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller, våre aktiviteter vil bli kansellert. Informasjon om kansellering vil bli gitt beskjed om. Følg med på Kalenderen på vår hemmeside hvor avlysninger blir fortløpende registrert. Det er ikke trening i jule- og påskeferien. Heller ikke på offentlige fridager eller andre røde kalenderdager.

Hvis det er partier med for få påmeldte kan kursene bli kansellert og faktura og innbetalte beløp vil bli kreditert og tilbakebetalt.
Medlemmer som står på venteliste vil bli kontaktet på epost så fort det blir en ledig plass. Medlemmer som står på venteliste skal ikke betale før plass er bekreftet.